Visie & missie

Visie en missie

Stichting Ariana wil bevorderen dat vrouwen in Afghanistan een gelijkwaardige maatschappelijke positie kunnen verwerven. Dat stelt hen in staat zélf hun toekomst te bepalen en zélf hun situatie te verbeteren. Financiële steun aan meisjesstudenten in Kabul is nodig omdat intelligente en gemotiveerde maar arme Afghaanse meisjes in Kabul zonder deze steun hun studie niet kunnen beginnen of afronden. In Afghanistan is onderwijs gratis, de bijkomende kosten zoals leermiddelen voor de middelbare school en universiteit, extra cursussen zoals Engels, Wiskunde en computercursussen en het vervoer moeten worden betaald en velen kunnen die kosten niet zelf betalen.

De Stichting Ariana Studiefonds voor Afghaanse vrouwen geeft op het moment een toelage van €25 – 35 per maand aan 28 meisjes die de middelbare school volgen en aan 10 meisjes die een universitaire studie volgen in Kabul. Zij gaan naar ca. 10 verschillende middelbare scholen in Kabul en bezoeken 5 verschillende universiteiten. Zij studeren Medicijnen, Engels, Banking, Spaans, Rechten en Psychologie. Wij streven ernaar om (uiteindelijk) in totaal en gelijktijdig een stabiel aantal van 40-45 kinderen in opleiding te hebben. Donateurs kunnen ook een student ‘adopteren’ door 40-50 euro per maand te doneren in ruil voor regelmatige updates over de studievorderingen van de betreffende student.

Onder de Afghaanse vrouwen heeft 85% geen officiële opleiding genoten, het merendeel is analfabeet. Hun toekomst ligt in het huishouden en moederschap. Van de jongens gaat ongeveer 45% naar school; drie keer zoveel als meisjes. [bron: UN Data, Cia World Fact Book, Afghanistan Relief Organisation] Onderwijs geeft vrouwen nu en in de toekomst een betere kans op de arbeidsmarkt en in het maatschappelijk leven waardoor Afghanistan ook in de toekomst voor iedereen veiliger kan worden. Er is een gebrek aan middenkader omdat de vorige generatie opgeleide vrouwen voor een groot deel het land ontvlucht zijn. Tijdens het schrikbewind van de Taliban mochten meisjes niet naar school gaan en mochten vrouwen niet buitenshuis werken. De onderwijskansen voor meisjes zijn niet altijd zo slecht geweest in Afghanistan. Hoop en wanhoop, moderniteit en `middeleeuwen` wisselen elkaar af zowel in het verleden als nu.

De afgestudeerde meisjes vormen straks de nieuwe middenklasse van goed opgeleide vrouwen die het geteisterde land weer op de been helpen. Zij zullen zich over enige jaren, als de economie het toelaat als arts, verpleegster, docent, accountant, jurist of piloot inzetten om de infrastructuur en de economie te verbeteren en de beeldvorming over Afghaanse vrouwen te veranderen.

 

Doelstelling

Stichting Ariana heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk en is gericht voor onbepaalde tijd. Stichting Ariana wil bevorderen dat vrouwen in Afghanistan een gelijkwaardige maatschappelijke positie kunnen verwerven. Hiertoe ondersteunt Stichting Ariana, in samenwerking met haar partnerorganisatie Empowerment Center for Women (ECW) in Kabul (voorheen Education Centre for Women), jonge vrouwelijke studenten bij het realiseren van hun studieplannen in het middelbaar en hoger onderwijs. Dat stelt hen in staat zélf hun toekomst te bepalen en zélf hun situatie te verbeteren. De ondersteuning bestaat uit maandelijkse financiële toelagen en studiebegeleiding door de partnerorganisatie ter plekke. Stichting Ariana treedt op als fondsenwervende organisatie vanuit Nederland. Naast fondsenwerving vindt er om de een a twee jaar een Afghanistanreis plaats, waarbij een persoon vanuit het bestuur (de bestuursvoorzitter) het ECW en de leerlingen in Kabul bezoekt met als doel:

Het versterken van ECW bij het selecteren van de leerlingen en (jaarlijkse) voortgangsgesprekken te houden. Daarnaast is onze doel met  Afghanistanreis om in Afghanistan motiverende en begeleidende lezingen te geven aan de leerlingen en een dialoog te houden; d.w.z. ideeën uitwisselen over hoe wij onze rol nog sterker kunnen maken en ons in de toekomst kunnen uitbreiden met het Studiefonds voor Afghaanse vrouwen en daarmee bijdragen aan de opbouw van een goed opgeleid vrouwelijk middenkader in Afghanistan. De stichting zal de tijd nemen om met ze te praten en stil te staan bij de obstakels die zij in het dagelijkse leven als vrouw zijnde tegenkomen. Voorts zal zullen er meeloopdagen met de scholieren studenten plaatsvinden; om het onderwijs van dichtbij te zien en ervan een verslag te kunnen doen voor de donateurs.

 

Activiteiten

Fondsenwerven

Een van de doelstellingen van Stichting Ariana is fondsenwerven voor de studietoelagen van Afghaanse studenten. Dit doen we d.m.v. het geven van lezingen en  voorlichting over  het studiefonds, kookworkshops,  exposities en benefietbijeenkomsten en door de verkoop van publicaties.

 

Foto: Stichting Ariana en de vrijwilligers van Humanitas Samenspraak Maastricht, tijdens een kookworkshop wat door Stichting is gegeven. Oktober 2014.

 

Samenwerken

Stichting Ariana werkt nauw samen met partnerorganisatie ECW, het ‘Empowerment Center for Women’ in Kabul. Zij selecteren en ondersteunen de meisjes en vrouwen die voor het studiefonds in aanmerking komen. De activiteiten van het ECW bestaan uit: het selecteren en begeleiden van studenten; het betalen van de maandelijkse toelage en het rapporteren van studievorderingen. De Afghaanse bestuursleden van Stichting Ariana vertalen de brieven van de meisjesstudenten van het Dari in het Nederlands en houden telefonisch/e-mail contact met het ECW.

Om de een a twee jaar vindt er een reis naar Afghanistan plaats om de leerlingen van dichtbij te zien, voortgangsgesprekken te houden, begeleidende en motiverende lezingen te geven, samen met ECW nieuwe leerlingen te selecteren (naast de selectie die het hele jaar door plaatsvindt door ECW), mee te lopen met de leerlingen en samen met de leerlingen en onze partner-organisatie te kijken naar verbeterpunten voor zowel de stichting als ECW.

Stichting Ariana draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het studiefonds. Er wordt getracht maandelijks contact met het ECW te hebben. Het ECW rapporteert de studievorderingen van alle studenten en geeft dit door aan het bestuur van stichting Ariana die het vervolgens uitschrijft en publiceert voor donateurs. Stichting Ariana houdt middels de nieuwsbrieven en verslagen de donateurs en andere geïnteresseerden op de hoogte. Daarnaast zorgt de Stichting voor het financiële jaarverslag.

 

Foto: de ontmoeting van de voorzitter van Stichting Ariana met ECW en de leerlingen in het ECW kantoor in Kabul, Afghanistan. November 2015.

 

Selecteren

Stichting Ariana heeft in samenspraak met de partnerorganisatie ECW de doelgroep van het studiefonds beperkt tot meisjes en vrouwen tussen 12 en 25 jaar in Kabul. Juist deze huwbare leeftijdsgroep willen we een kans geven zich verder te ontwikkelen. De geografische beperking tot Kabul is gemaakt, omdat de hoofdstad meisjes en vrouwen meer studiemogelijkheden biedt en de doelstellingen realiseerbaar maakt.

De selectie vindt plaats door ECW. Om de een a twee vindt er een Afghanistanreis plaats waarbij er een persoon uit het bestuur ECW en de leerlingen bezoekt in Kabul. Een van de doelen hiervan naast de selecties die hele jaar door kunnen plaatsvinden om in de periode ook nieuwe leerlingen te selecteren samen met ECW.

 

Foto: enkele leerlingen van Stichting Ariana op het ECW kantoor. Foto is genomen tijdens het bezoek van de voorzitter aan ECW, gedurende de lezingen en voortgangsgesprekken in november 2015.

 

Verslaglegging

Het schoolsysteem in Afghanistan verschilt uiteraard van het Nederlandse, voor uw begrip willen wij hierbij een korte uitleg hierover geven. Het Academische jaar voor basis- en middelbare scholieren begint op 20 maart en eindigt op 20 op november. Voor studenten begint het academisch jaar op 20 maart en eindigt op 20 januari. In februari vindt het Concoursexamen plaats. Dit is een gestandaardiseerd staatsexamen voor scholieren. Op basis van de resultaten wordt bepaald tot welke vervolgopleidingen de scholier toegang krijgt. De studietoelages worden sinds het bezoek van Afghanistan in november 2015 ook in de vakanties doorbetaald, dit vanwege het feit dat de leerlingen in de vakantie aan cursussen deelnemen en zich voorbereiden voor het Concourexamen of het volgende academische jaar. Vanwege het feit dat eind januari het academisch jaar eindigt voor studenten, krijgen wij in Nederland de voortgangsverslagen veelal medio februari-maart. Dit is de reden dat de voortgangsverslagen binnen een uiterlijke termijn van 6 maanden na het afloop van het boekjaar samen met het financiële jaarverslag gepubliceerd zal worden.

Meer informatie over het schoolsysteem kunt u terugvinden in onze nieuwsbrief 22 van 2015, jaargang 12.

 

Begeleiding

De begeleiding bij de studie bestaat uit een maandelijkse financiële toelage. Hiermee kunnen de studenten in ieder geval boeken en materialen kopen, aanvullende cursussen en de reiskosten betalen. De maandelijkse toelage bestaat uit 20 euro voor een middelbare school student en 30 euro voor een student aan de universiteit. Dit kan naar omstandigheden (bijv. bij te weinig fondsenwerving) jaarlijks wijzigen (d.w.z. studietoelage kan verhoogd/verlaagd worden). Donateurs kunnen ook een student ‘adopteren’ door 40-50 euro per maand te doneren in ruil voor regelmatige updates over de studievorderingen van de betreffende student. Het ECW zorgt voor de uitbetaling en begeleidt indien nodig de studenten verder bij het studieverloop. Er wordt getracht Zo houden ze voortgangsgesprekken en motiveren de studenten hun studie ondanks vaak hun moeilijke thuissituaties de studie voort te zetten en helpen de afgestudeerden bij het vinden van een passende baan.

Om de een a twee jaar vindt er een Afghanistanreis plaats waarbij er een persoon uit het bestuur ECW en de leerlingen bezoekt in Kabul. Een van de doelen hiervan is om bijeenkomsten te houden in het ECW kantoor en naast voortgangsgesprekken de leerlingen ook van begeleidende en motiverende lezingen te voorzien.