Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid voor het bestuur (en vrijwilligers)

Stichting Ariana heeft uitdrukkelijk geen winstoogmerk. Zoals in de statuten vermeld genieten de leden van het bestuur geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Daarnaast kunnen zij aanspraak maken op vacatiegeld. Het bestuur heeft besloten hetzelfde beleid voor de vrijwilligers te hanteren.