Nieuwe bestuursleden stellen zich voor

 

Voorzitter, Fereshta S. Wahedi
‘Ik ben van oorsprong Afghaans. Ik zit in het laatste jaar van mijn studie geneeskunde. Mijn inziens kan alleen educatie tegenwicht bieden aan oeroude Afghaanse tradities, waarin mannen de hoofdrol spelen en die van ‘binnenuit’ overwinnen. Educatie kan zorgen voor veranderingen van gedrag en visies die al eeuwen van generatie op generatie worden doorgegeven.’

 

Penningmeester, Daan Manojlovic 
‘Ik geloof dat kleine initiatieven niet alleen effect hebben op individuen, maar ook structurele veranderingen teweeg kunnen brengen op maatschappelijk niveau. Door mijn werk bij Stichting Ariana hoop ik bij te dragen aan de verbetering van de positie van vrouwen in Afghanistan.’

 

Anya en Daan

Bestuurswisseling

In 1995 werd tijdens de United Nations Fourth Conference on Women in Bejing toegang tot educatie benoemd als een van de belangrijkste voorwaarden voor de emancipatie van vrouwen. Volgens recente cijfers van het CEDAW – het Verenigde Naties orgaan dat zich toelegt op het elimineren van seksediscriminatie wereldwijd – kan slechts 12% van de Afghaanse vrouwen lezen, en heeft 38% van de kinderen van schoolgaande leeftijd in Afghanistan geen toegang tot onderwijs op basisniveau. Dat cijfer is nog schrijnender als wordt meegerekend dat het grotendeels meisjes betreft die worden uitgesloten.

Sinds haar oprichting in 2003 heeft Stichting Ariana zich ingezet voor de emancipatie van vrouwen in Afghanistan. Vanuit de gedachte dat educatie de sleutel is tot emancipatie en participatie biedt de Stichting al tien jaar financiële steun aan Afghaanse meisjes en vrouwen die een opleiding willen volgen. Dankzij de bijdragen van onze donateurs hebben tussen 2004 en 2013 tientallen Afghaanse meisjes en vrouwen een toelage ontvangen om een middelbare school- of universitaire opleiding te volgen.

In 2013 is een nieuw bestuur van Stichting Ariana aangetreden. De officiële bestuurswisseling vond plaats op 13 juli 2013 in Maastricht. Een structurele verbetering van de positie van vrouwen in Afghanistan vereist langdurige betrokkenheid. Het nieuwe bestuur van Stichting Ariana bouwt daarom voort op het werk dat het eerste bestuur de afgelopen tien jaar heeft verricht. Ook stelt het bestuur als doel Ariana onder brede, landelijke aandacht te brengen, fondsen te genereren en activiteiten te organiseren. ‘We hebben veel leuke ideeën en bereiden initiatieven voor om nog meer donateurs te werven voor onze doelstelling: het financieel ondersteunen van studerende Afghaanse meisjes en vrouwen,’ zegt voorzitter Anya Wiersma.
Het nieuwe bestuur van de Stichting bestaat opnieuw uit een diverse groep mensen, die zich vol overtuiging zal toeleggen op deze taken. De nieuwe bestuursleden stellen zich in een apart bericht voor.

 

 

 

Film Buddha collapsed out of shame

Een prachtige, maar ook schrijnende film over een 6-jarige meisje dat alles op alles zet om naar school te gaan. Ze moet daarbij vele hindernissen overwinnen maar het doorzettingsvermogen van het meisje is uitzonderlijk.
http://images.moviepostershop.com/buddha-collapsed-out-of-shame-movie-poster-2007-1020419796.jpg

Feestelijke viering tweede lustrum Ariana

4 okt 2de lustrum Ariana

Vrijdag 4 oktober werd het tweede lustrum gevierd van Stichting Ariana, studiefonds voor Afghaanse vrouwen en meisjes. Stichting Ariana is in 2003 opgericht en vierde op 4 october haar 10-jarig bestaan. Het resultaat van ons studiefonds werd zichtbaar door projectie van de vele foto’s van de scholieren en studentes, de leslokalen en hun rapporten. Oud-bestuursleden deden verslag van de groei van het aantal meisjes en vrouwen dat dankzij de vele donateurs van Stichting Ariana kon en kan studeren in  Kabul, Afghanistan.
Maaike Meijer, lid van het Comité van Aanbeveling sprak warme woorden en Asifa, oud vicevoorzitter las brieven voor van meisjes die dankzij Ariana (hebben) kunnen studeren.
Van het oude bestuur werd op 4 oktober afscheid genomen. Er waren vele lovende woorden voor Ruth de Kanter, oud voorzitter en Anne Lewerissa, oud penningmeester. Ze werden bedankt voor hun enorme inzet en passie voor Stichting Ariana.
Vervolgens stelde Anya Wiersma, de nieuwe voorzitter zich voor. Ze vertelde over de plannen van het nieuwe bestuur. De ambitie van het nieuwe bestuur is om Stichting Ariana landelijke bekendheid te geven. De stichting lijkt nu nadrukkelijk gekoppeld te zijn aan Maastricht, maar verdient landelijke aandacht! Ook wil Stichting Ariana samenwerkingsverbanden smeden, activiteiten organiseren en zichtbaar aanwezig zijn bij festivals als Dunya en Mundiaal festival.
Stichting Ariana heeft ook een Twitteraccount gekregen, @St_Ariana. Daar zijn de activiteiten van de stichting te volgen.

 

4 okt 2de lustrum Ariana 5

 

4 okt 2de lustrum Ariana 6

 

4 okt 2de lustrum Ariana 3

 

4 okt 2de lustrum Ariana 7

 

4 okt 2de lustrum Ariana 9

 

4 okt 2de lustrum Ariana 10

 

Jubileumboek stichting Ariana 2003-2013

Ter gelegenheid van het tweede lustrum van Stichting Ariana verschijnt er een jubileumboek, Tien jaar ondersteuning aan vrouwelijke scholieren en studenten in Kabul 2003-2013. Het is samengesteld door Ruth de Kanter, die tien jaar voorzitter was van het bestuur van de stichting. Deelnemers aan de lustrumbijeenkomst in Maastricht op 4 oktober aanstaande, krijgen een exemplaar van het boekje.

Nieuwsbrief 18

Nieuwsbrief van Stichting Ariana, studiefonds voor Afghaanse vrouwen

April 2013. Jaargang 10, no.1

 

Tweede Lustrum Ariana
De Stichting Ariana zal dit jaar haar tweede lustrum vieren, en wel op 4 oktober 2013 in Maastricht. Wij zijn trots op de resultaten van tien jaar ondersteuning van scholieres en studentes. Op 4 oktober laten we de resultaten van ons werk door de jaren heen zien.

U bent van harte uitgenodigd voor dit lustrum.

4 oktober 2013

locatie: Karl Dittrichtzaal

Bonnefantentraat 2 Maastricht

Tijd 13.00-17.00u

Aanmelding bij r.dekanter1@home.nl of anjetsky@hotmail.com

 

Afghaans Nieuwjaar

Op 23 maart heeft de Stichting Cultureel Afghaanse huis Hakim Sanay het bestuur van de Stichting Ariana uitgenodigd om samen met haar het Afghaanse Nieuwjaar te vieren en de voorzitter van de Stichting Ariana te bedanken voor haar 10 jaar lange inzet voor scholieren en studenten in Kabul. Chefkoks Nazifa Haroon, Asifa Khalil en Fariha Nedjarabi en leerling kok Ruth de Kanter kookten in het Mondiaal Centrum in Maastricht voor 35 gasten. Met het geld dat met de maaltijd werd verdiend, kunnen drie meisjes in Kabul een maand naar school.

 

Diploma highschool november 2012

Het Afghaanse schooljaar loopt van 22 maart tot november. In 2012 behaalden twaalf meisjes hun highschool diploma. In februari 2013 deden deze meisjes mee aan het landelijk concoursexamen, in de hoop dat zij voldoende punten zouden halen om toegelaten te worden tot een van de hogescholen en universiteiten in Kabul. Het aantal punten op het examen bepaalt tot welke studierichting de meisjes worden toegelaten. Tien meisjes haalden het concours en zijn op de volgende opleidingen toegelaten:

1 Mursal Tabish: university

2 Aqila Ghawharshad: university (Law)

3 Fahima Salam: university

4 Malina Estiqlal Maihan: university

5 Lima Ariana: institute

6 Benazir Ghawharshad: university (Law)

7 Atifa Bi Bi Aisha Sediqa: institute

8 Khosboi Ghalib: university

9 Freashta Ghalib: university

10 Wahida Electrinic: institute (Mechanic)

11 Nazarin

12 Mumtaz

De tien meisjes die voor het concoursexamen slaagden blijven een studietoelage van €50 per maand ontvangen van de Stichting Ariana. Nazarin en Mumtaz zetten hun studie niet voort.

In 2013 zitten acht van de 21 middelbare scholieren in klas 12; zij zullen in november 2013 hun diploma halen.

 

In 2013 ondersteunt de Stichting Ariana 60 meisjes en jonge vrouwen: 21 middelbare scholieren en 39 studenten.

 

ECW nu Empowerment Center

Het Educational Center for Women, onze partnerorganisatie in Kabul, heeft haar naam veranderd in Empowerment Center for Women. Het ECW geeft dit jaar een studietoelage aan een scholiere in klas 11 van de middelbare school. Zij en haar familie zijn als uitgeprocedeerde asielzoekers vanuit Nederland teruggestuurd naar Kabul. Het meisje zat hier op de middelbare school en was een goede leerling. Zonder middelen van bestaan zou zij in Kabul niet meer naar school kunnen gaan. Over deze familie wordt op 24 juni 2013 door de Vara een tv-documentaire uitgezonden.

 

Dank

Dit is de laatste bijdrage aan de nieuwsbrief van het `oude’ bestuur van de Stichting Ariana. Wij danken alle donateurs, stichtingen en fondsen voor hun donaties van de afgelopen tien jaar. Wij danken het Centrum voor Gender en Diversiteit van de Universiteit van Maastricht en met name prof. dr. Maaike Meijer als directeur van het Centrum en als lid van het Comité van Aanbeveling en Wilma Lieben voor de tien jaar durende ondersteuning, het gebruik van het postadres, het gebruik van computer, kopieerapparatuur en telefoon, het versturen van nieuwsbrieven. Wij danken de gemeente Maastricht voor de jarenlange subsidie voor evenementen en voorlichtingsbijeenkomsten, wij danken het Mondiaal Centrum voor de jarenlange samenwerking. Wij danken ook onze oud-bestuursleden, die er aan hebben bijgedragen dat Stichting Ariana kon uitgroeien tot een belangrijke fondswervende instelling voor leergierige meisjes in Kabul, die hopen op een beter leven dan dat van hun moeder.

Wij hebben tien jaar lang met veel inzet en betrokkenheid samengewerkt en hopen in de toekomst het nieuwe bestuur van Stichting Ariana met raad en daad bij te staan. Wij blijven betrokken bij het werk en het wel en wee van de Stichting en wensen het nieuwe bestuur heel veel succes toe.

Ruth de Kanter, Asifa Khalil en Anne Lewerissa

 

 

Stichting Ariana, studiefonds voor Afghaanse vrouwen

postgiro 82.45.118 AK Tegelen

Iban: NL22PSTB0008245118

Biccode: PSTBNL21; KvK nr. 140.78.50

mailadres: stichtingariana@gmail.com

 

Nieuwsbrief 17

Nieuwsbrief 17, 25 okt 2012

Nieuwsbrief 16

Nieuwsbrief 16 april 2012

Nieuwsbrief 15

Nieuwsbrief 15

Nieuwsbrief 14

Nieuwsbrief 14 mei 2011